Phân bón thúc NPK 12-5-10

Sản phẩm dùng cho tất cả các loại cây trồng