Phân bón thúc NPK 13-5-7

Sản phẩm dùng bón gốc chôn vùi, vãi hoặc hòa tưới

0936.619.818